Monday, October 19, 2009

SAN ROQUE(patron of sick and sufferings)



SAN ROQUE(patron of sick and sufferings)


Sa mga makakabasa at makatutunghay nito,




Isa akong deboto ng ating mahal na patrong SAN ROQUE (Patron of the Sick and Suffering)
na pinangangasiwaan ng aming butihing kura paroko na si Rev. Fr. Aries Celestino Reyes.

Isang masipag at aktibong pari na patuloy ding ikinakalat ang misyon ni Kristo at siyempre ng aming mahal na patrong SAN ROQUE.

Naisipan ko na ibahagi sa lahat ang aking mga karanasan at pagpapatotoo na talagang may Diyos tayo

na nagpapagaling ng mga karamdaman at nakikinig sa ating mga daing sa pamamagitan ng ating mahal na patrong SAN ROQUE.

Alam ninyo po ba na ang ating patron bilang instrumento ng Diyos sa pagpapagaling ng mga may karamdaman at sakit ay tunay na napakamilagroso para sa akin,

lumapit ka lamang sa KANYA, manampalataya ng taos sa puso at umasa na pagagalingin “NIYA”

ang iyong mga karamdamang iniinda ay talagang pagbibigyan ka, lalo na kung makapagpapahid kayo ng banal na langis.

Hindi lamang ako, kundi ang halos lahat sa pamilya ko ay pinagaling na,

mula sa pinakasimpleng karamdaman hanggang sa mga karamdamang may kabigatan na sa tulong na rin ng Doctor at medisina ay naaagapan kaagad.

(Hindi ko na po iisa-isahin ang mga karamdamang pinagaling).

Isa pang pagpapatunay na ang hiling ko at ng aking pamilya ay “KANYANG”pinagbigyan ay noong ipanganak ang aking pamangkin (year 2006).

Ito`y may sakit sa puso at kailangang sumailalim sa isang operasyon,

pero napakaliit nya pa para operahan at isa pa financially crisis kami ng mga panahon na iyon.

Sa pamamagitan ng panalangin ay hindi natuloy ang operasyon. Ngayon, magtatatlong taon na siya pero patuloy pa rin ang panalangin namin

na sana hanggang sa pagtanda nito ay huwag nang maoperahan at tuluyan ng gumaling ang sakit sa puso.

Talagang mabuti ang Diyos sa mga taong lumalapit sa “KANYA”,kaya nga ako halos araw-araw, kahit na anong pagod,puyat o sama ng pakiramdam,

pinipilit ko talagang makarating sa parokya para makapagpasalamat sa pamamagitan ng banal na misa.

Isa pa nakagawian ko ang paglapit sa “kanilang” mga imahen para ipanalangin ang aking pamilya at kapwa tao.

(Huwag po nating ikahiya ang paglapit sa mga rebulto “nila”, hindi ito isang pagpapaimbabaw at pagpapakitang tao

kung hindi ito ay paraan ng pagpapasalamat,pagbibigay-galang at siyempre para dulugin ng mga personal nating kahilingan sa bawat isa sa “kanila”).

Lahat po tayo ay may karamdaman pisikal,mental,emosyonal,ispiritwal at maging sakit sa bulsa (oops,biro lang poh)

pero lahat iyan ay kayang pagalingin ng ating Diyos na nasa itaas, basta`t magtiwala ka lamang ng labis at humingi ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan.

Magbalik-loob ng tunay, tunay na pagbabago ng masamang gawi at pagbabago sa mga maling pananaw sa buhay.

Bago ko po isinagawa ang bagay na ito, maraming pagsubok at mga pagpapakatunay na ang aking naranasan,

hindi ako nakuntento na ang pamilya ko lamang ang gagaling sa pamamagitan ng paglapit sa ating patron kaya isang kapitbahay ang aking binahagian ng aking karanasan.

Si Maricris, dalawang buwan ang taning sa kanya bago operahan, Mayroon siyang namumuong bukol sa kanyan balikat at kung hindi ito makuha sa gamut ay ooperahan siya.
Mula sa SAN ROQUE de manila (Blumentrit), binigyan ko sya ng isang larawan na aking nabili sa isang tindahan doon.

Ang dasal na nasa magazine (20th Anniversary Celebration) naman ang aking binigay na dadasalin nya at sabi ko mga personal na panalangin na taos sa puso niya.

Binigyan ko rin siya ng langis na bentitado mula sa parokya (ang langis sa gilid ng imahen ni SAN ROQUE).

Dahil sa tagumpay na siya ay gumaling..lumakas ang loob ko na magpamahagi rin nito sa mga taong alam ko na nangangailangan nito,

nagsilbi rin itong pagpapaalala at imbitasyon sa mga taong hindi nakakakilala kay Hesus at sa mga taong hindi nagsisimba.

At sa mga taong may karamdaman na personal kong nabibigyan,sila`y nagpapasalamat,bumabalik at humihingi muli para sa kanilang kapamilya o kakilala na mayroong karamdaman.

Nagsimula akong magpamahagi ng langis at dasal noong “Holy Week 2009” at halos kulang 700 piraso na ang aking naipamahagi

at dahil mas gusto ko na mas mapabilis ang aking pagtulong sa mga taong may karamdaman naisip ko na ilagay sya sa computer

ay aking mga nalalaman at mga karanasan para ibahagi sa mga taong nangangailangan ng kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ni SAN ROQUE.

Hindi ko po pinipilit na maniwala kayo pero kahit anong relihiyon, kahit anong antas ng buhay mo,

kahit sino ka pa basta`t ang mahalaga ditto ay ang patitiwala mo sa Diyos at sa ating patron.

Narito ang panalangin para sa ating mahal na patrong SAN ROQUE, hingin po natin ang tulong ng Diyos Ama,Anak at ng Espiritu Santo,

ng Mahal na inang Birhen ng lahat ng mga Apostoles, mga banal at santo at ng mga anghel na patuloy

ring nananalangin para sa ating lahat at tumutulong sa ating buhay dito sa mundo.








San Roque
(Feast – August 16)

O BLESSED SAN ROQUE,
Patron of the sick,
Have pity on those
Who lie upon a bed of suffering.

Your power was so great
When you were in this world,
That by the sign of the Cross,
Many were healed of their diseases.
Now that you are in heaven,
Your power is not less.
Offer, then, to God
Our sighs and tears
And obtain for us that health we seek
Through Christ our Lord.
Amen.

San Roque, pray for us,
That we may be preserved
From all diseases of body and soul. (Three times.)





Maaari po nating basahin at isaulo ang dasal para kay SAN ROQUE, maaari`y mga personal na panalangin, basta`t taos sa puso mo ay pakikinggan “niya”.

Magpahid tayo ng banal na langis sa anumang bahagi ng katawan na nakadarama ng sakit, Kahit anong langis basta`t benditado

(Holy Oil, Sacred Oil or Blessed Oil) Mas mainam kung langis ng Niyog dahil ito talaga ang nasa gilid ng imahen ni SAN ROQUE.

Tandaan po natin tayo ang magpapagaling ng ating sarili, sa pamamagitan n gating taos pusong pananampalataya at king may kabigatan po ang ating karamdaman,

huwag po tayong magsawang dumulog sa ating panginoong Hesukristo, kung kaya nating magsimba sa araw-araw ay gawin po natin.

Patuloy na magpahid ng banal na langis habang nananalangin at maniwala po hayo sa.. hindi ninyo mapapansin ang inyong karamdaman ay unti-unting gagaling.

Damhin po natin ang kaginhawahan sa kabila ng mga sakit at pagdurusay dala ng taglay nating karamdaman sa buhay.

Salamat po sa inyong lahat na nagbibigay o nagbigay ng panahon para basahin at tunghayan ito. Sana lahat ng karamdamang idudulog sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni SAN ROQUE ay magsigaling ng lahat.

GOD BLESS US ALL, JUST DON`T FORGET TO PRAY HARD,

BECAUSE IT WORKS, and if you asked GOD, just remember….



A-duration- to show that you really believe in God.

C-onfession- to feel sorry to all your sins and asked God to forgive you.

T-hanksgiving- to thank God of what you have and what you are.

S-upplication- to asked God for what you need in your daily life.



SAN ROQUE “Patron of the Sick & Sufferings” Kung sino mang may sakit na peste, tumawag ka lang at manalangin kay SAN ROQUE.



SAN ROQUE

Healing Power “by means of faith & oil”

Location- 542 M. Dela Fuente St. Sampaloc Manila

Parish Priest- Rev. FR. Aries C. Reyes

-Author & Creator-

A parishioner, a devotee of SAN ROQUE from SAMPALOC MANILA